top of page

statut kluba

Na temelju čIanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine” broj 74/14), Skupština Retriver kluba Hrvatske, održana dana 14.05.2015. godine donijela je:


S T A T U T
RETRIVER KLUBA HRVATSKE


I. OPĆE ODREDBE

ČIanak 1.

Statut je temeljni opći akt Retriver kluba Hrvatske i sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata Retriver kluba Hrvatske, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja Retriver kluba Hrvatske, uvjetima i načinu učIanjivanja i prestanku čIanstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti čIanova i načinu vođenja popisa čIanova, tijelima Retriver kluba Hrvatske, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u sIučaju isteka mandata, izboru i opozivu Iikvidatora Retriver kluba Hrvatske, prestanku postojanja Retriver kiuba Hrvatske, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u sIučaju prestanka Retriver kluba Hrvatske, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Retriver kiuba Hrvatske, teritorijalnom djelovanju Retriver kluba Hrvatske i drugim pitanjima od značaja za Retriver klub Hrvatske.

ČIanak 2.
Retriver Klub Hrvatske (u daljnjem tekstu RKH) je središnja kinoIoška udruga Hrvatske za uzgoj i rad pasmina retriver, koju zbog općeg unapređivanja kinologije a poglavito uzgoja, odgoja, obuke i zaštite pasmina retriver i radi unapređivanja, usavršavanja i podizanja opće i stručne razine uzgajivača, vodiča i Ijubitelja pasmine retriver, osnivaju kinolozi, uzgajivači i Ijubitelji pasmina retriver.

 

ČIanak 3.
Retriver Klub Hrvatske osnovan je na dobrovoljnosti, solidarnosti i humanosti te moralu i etici svojih članova.

ČIanak 4.

RKH djeluje u skladu sa utvrđenom politikom Hrvatskog kinoIoškog saveza, njegovih odluka, mjera i akcija usmjerenih na unapređivanje kinologije.

ČIanak 5.
RKH ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama koje proizlaze iz Zakona o Udrugama.


ČIanak 6.
Naziv udruge je: Retriver klub Hrvatske
Skraćeni naziv udruge je: RKH.
Sjedište udruge: Ilica 61, Zagreb
Teritorijalno djelovanje: Republika Hrvatska.
Pečat: okruglog oblika, promjera 3 cm, s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Retriver klub Hrvatske.


ČIanak 7.
Retriver klub Hrvatske je čIanica Hrvatskog kinoIoškog saveza.

ČIanak 8.
RKH se može udružiti u srodnu zajednicu udruga.

ČIanak 9.
RKH predstavlja i zastupa predsjednik.
Na prijedlog Upravnog odbora Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje RKH.

Članak 10.
Sve izborne funkcije u RKH su dragovoljne i počasne.

ll. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE 

Članak 11.
RKH može osnovati svoje podružnice, ogranke ili povjerenstva koje nemaju svojstvo pravne osobe.


ČIanak 12.
Cilj RKH je unapređivanje pasmina retriver, te u svezi s time potiče i koordinira aktivnost svojih članova u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadaća a u skladu sa zakonom. 
Područje djelovanja udruge sukladno cilju je: hobistička djelatnost.

 

ČIanak 13.
Djelatnost RKH je:
Okupljanje uzgajivača, vlasnika Ijubitelja pasmina retriver te davanje pomoći i stručnih smjernica za njihov rad
Pomoć u stručnom usavršavanju svojih članova i stvaranje kinoIoškog kadra
Propagandno i stručno utjecanje na kvalitetno poboIjšavanje uzgoja pasmina retriver i pomaganje u tom pravcu
Iniciranje i sudjelovanje u organizaciji regionaInih, državnih i međunarodnih kinoIoških manifestacija
Prikupljanje i primjena iskustva i dostignuća domaćih i inozemnih kinoIoških Udruga i institucija te obavješćivanje članova
Rješavanje kinoIoških problema od interesa za čIanove RKH
Podizanje i razvijanje kinoIoške svijesti, etike, kolektivne i osobne odgovornosti i discipline svojih članova
Promidžba i izdavanje stručne kinološke literature u skladu sa zakonom
Sudjelovanje u kreiranju politike HKS-a i sudjelovanje u radu njegovih tijela
putem svojih predstavnika
Stručno razvijanje kinologije i unapređivanje pasmina retriver na području cijele Hrvatske


Obavljanje i drugih zadaća od interesa za napredak kinologije i unapređivanje
pasmina retriver.

ČIanak 14.
RKH ostvaruje svoju djelatnost u skladu s utvrđenim programom rada.
Program rada temelji se na djelatnosti RKH i na politici koju utvrdi njena Skupština u okviru odgovarajućih zakonskih propisa.
Program rada čini temelj za utvrđivanje sredstava i financijskog plana.

 

Članak 15.
RKH izvršava svoju djelatnost na način kojim se osigurava postizanje ciljeva
radi kojih je osnovana, ostvarivanje prava i interesa čIanova, pridržavajući se
odredaba važećih Zakona i propisa, Pravilnika Hrvatskog kinoIoškog saveza o
stručnom radu, ostalih općih akata ovog Statuta i ostalih akata koje donosi
klub.


ČIanak 16.
Poslove kojima se izvršavaju djelatnosti RKH obavljaju: Skupština RKH, Upravni odbor,
Predsjednik, Nadzorni odbor, Tajnik, Vođa uzgoja i blagajnik
Opći akti RKH kao i njihovi zakIjučci o općim pitanjima obvezatni su za sve članove. ZakIjučci Skupštine RKH i Izvršnog odbora u pojedinačnim stvarima kao i njihova rješenja, obvezatna su za čIanove RKH na koje se odnosi zakIjučak odnosno rješenje.


ČIanak 17.
Opći akti RKH su: Statut, pravilnici, planovi, programi, zakIjučci, smjernice i odluke.


III. ČLANOVI RKH, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE


ČIanak 18.
Članovi RKH su fizičke osobe. ČIanom se postaje upisom u popis čIanova.
Utvrđuju se tri kategorije članstva: čIan, počasni čIan i podupirajući čIan.
Član je osoba koja aktivno sudjeluje u radu udruge.
Podupirajući član je osoba koja materijalno ili financijski, te na svaki drugi način podupire rad udruge, odnosno povremeno sudjeluje u radu udruge.
Počasni član je osoba koja je osobito zaslužna za ostvarivanje ciljeva Udruge.

 

ČIanak 19.
Prijam u RKH uskratiti ce se osobi koja je redovnim putem iskIjučena iz čIanstva HKS-a.


ČIanak 20.
Popis čIanova vodi tajnik RKH.
Popis čIanova vodi se eIektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi, datumu pristupanja Retriver klubu Hrvatske, kategoriji čIanstva te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis čIanova uvijek je dostupan na uvid svim čIanovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.


ČIanak 21.
Prava članova RKH su:
da neposredno odlučuju i sudjeluju u radu Skupštine
da tijelima upravljanja RKH podnose prijedloge za odIučivanje o pojedinim pitanjima iz njihovog djelovanja rada s pravom da budu upoznati s donesenom odlukom
da pokreću pitanja koja su od interesa za izvršavanje zadataka RKH
da biraju i  budu birani u tijela upravljanja i za predstavnike Kluba
da budu informirani o radu RKH.

Počasni i podupirajući čIanovi imaju sva prava kao i čIanovi, osim prava glasa
na Skupštini kluba i prava da biraju i budu birani u tijela upravljanja i na
dužnost osoba ovIaštenih za zastupanje RKH.

 

Članak 22.
Obaveze čIanova RKH su:
da aktivno sudjeluju u radu RKH u izvršavanju njegovih ciljeva i zadataka
da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i općih akata donesenih na osnovu njega, kao i odluka, odnosno zaključaka tijela upravljanja RKH
da sudjeluju na skupštinama RKH i drugim sastancima koje organizira RKH
da propagiraju i šire ugled i rad Rkh
da redovito plaćaju članarinu koju utvrdi Skupština RKH najkasnije do
25.3. tekuće godine
da redovito podmiruju financijske obaveze prema RKH
da šire kinološku svijest i kinoIošku kulturu.

 

ČIanak 23.
Članstvo u RKH prestaje:
prestankom rada RKH
istupanjem iz čIanstva
ako član u ponovljenom roku ne udovolji obvezama prema RKH
ukoliko ne plati članarinu do predviđenog roka
ako se ustanovi da je bio primljen u RKH na temelju neistinitih podataka
iskIjučenjem na temelju pravomoćne odluke Stegovne komisije
 u slučaju smrti
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

 

lV. TIJELA UPRAVLJANJA I RADNA TIJELA RKH


ČIanak 24.
Predstavničko tijelo u RKH je Skupština RKH.
Upravni odbor je izvršno tijelo RKH.
Nadzor na radom i zakonitošću rada RKH obavlja Nadzorni odbor.
Stegovna komisija je tijelo koje vodi postupak i izriče mjere radi povrede dužnosti i obaveza, te rješava sporove i sukobe interesa u udruzi.


SKUPŠTINA RKH


ČIanak 25.
Skupština RKH je najviše tijelo upravljanja RKH.

 

Članak 26.
Skupštinu sačinjavaju svi čIanovi RKH.
Redovna sjednica Skupština se održava najmanje jednom godišnje, a izborna sjednica svake četiri godine.
Redovna sjednica Skupština se mora održati najkasnije do 15. ožujka tekuće godine. Sjednice skupštine su javne.

 

ČIanak 27.
Zadaci skupštine su:
donosi Statut RKH, opće akte RKH, njihove izmjene i dopune
bira predsjednika RKH iz svojih redova
utvrđuje politiku rada RKH u svim pitanjima što se odnose na djelatnost, ciljeve i zadatke RKH
donosi godišnje planove rada
donosi godišnji financijski plan RKH, utvrđuje čIanarinu RKH, doprinose i druge obveze
usvaja godišnje financijsko izvješće
donosi odluke o načinu upravljanja imovinom RKH
odIučuje o suradnji, povezivanju, udruživanju sa kinoIoškim i drugim srodnim udrugama
raspravlja o izvještajima Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije 
suda i donosi zakIjučke povodom tih izvještaja
bira i opoziva čIanove Upravnog odbora
bira i opoziva članove Nadzornog odbora
bira i opoziva čIanove Stegovne komisije
daje ovlaštenje za zastupanje RKH
dodjeljuje priznanja zasIužnim članovima i utvrđuje prijedlog za odlikovanje čIanova RKH
može razmatrati i druga pitanja od važnosti za ostvarivanja zadataka i ciljeva RKH i donosi zakIjučke i akte za rješavanje tih pitanja
obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.

 

ČIanak 28.
Skupštinu saziva predsjednik RKH pismenim putem. Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda mora biti dostavljen svim članovima osam dana prije zakazane Skupštine.  

 

Članak 29.
Kada se ukaže potreba, Predsjednik može sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine.
lzvanrednu skupštinu je dužan sazvati Predsjednik ako to zatraži natpoIovična većina članova RKH ili Nadzorni odbor ili Upravni odbor pisanim zahtjevom s prijedlogom dnevnog reda.
Izvanredna Skupština mora se održati u roku od 40 dana od dana postavljenog zahtjeva. Ako Predsjednik pravodobno ne sazove izvanrednu Skupštinu, sazvat će sazvati podnositelj zahtjeva.


Članak 30.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj prisutno više od polovine članova RKH.
Ako je prisutan manji broj članova, Skupština se odgađa za jedan sat. Ukoliko i nakon toga ne
pristupi više od polovine članova, Skupština može pravovaljno odlučivati ako je prisutna ¼
članova. 

 

Članak 31.
Radom Skupštine RKH rukovodi radno predsjedništvo koje Skupština bira iz
redova nazočnih čIanova.
Skupštinu otvara i njome rukovodi do izbora radnog predsjedništva predsjednik Upravnog odbora.


Članak 32.
Skupština donosi punovažne odluke većinom glasova članova Skupštine.
Na Skupštini se glasa javno, osim kada Skupština odIuči da se o određenim pitanjima glasa tajno. Na lzbornoj Skupštini o izboru predsjednika RKH glasa se tajno. 


Članak 33.
O radu Skupštine i donesenim zaključcima vodi se zapisnik. Zapisnik se mora
ovjeriti. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika bira Skupština.

 

UPRAVNI ODBOR


ČIanak 34.
Upravni odbor je izvršno tijelo RKH.
Upravni odbor obavlja poslove RKH u razdoblju između dva zasjedanja Skupštine i osigurava izvršenje njenih odluka i zakIjučaka, obavlja poslove i odlučuje o stvarima u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima RKH.
Zaključci Upravnog odbora obvezatni su za čIanove RKH. Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini RKH.
ČIanove Upravnog odbora bira Skupština iz redova svojih članova, na prijedlog predsjednika RKH.
Upravni odbor se sastoji od 9 članova.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

 

ČIanak 35.
Upravni odbor obavlja ove zadatke:
izvršava i provodi odluke i zakIjučke Skupštine
priprema materijale za Skupštinu
utvrđuje prijedloge općih akata što ih donosi Skupština RKH, odnosno
prijedloge za njihovu izmjenu i dopunu
podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i radu RKH, o materijalno
financijskom poslovanju i o stanju i korištenju sredstava RKH između dvije
Skupštine
5. utvrđuje prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana RKH
6. predIaže organizaciju kinoIoških priredbi
upravlja imovinom i brine se o pravilnom korištenju sredstava
odIučuje o prestanku čIanstva u RKH
predIaže Skupštini čIanove RKH za dodjelu priznanja i za prijedloge
priznanja i dodjelu odlikovanja
obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug ovim Statutom i
drugim općim aktima RKH ili koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 36.
Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, a u sIučaju
njegove spriječenosti ili odsutnosti, potpredsjednik, osoba koja ga zamjenjuje.


ČIanak 37.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.
Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati ako to zahtijeva najmanje jedna trećina čIanova Upravnog odbora ili Nadzorni odbor, s naznakom predmeta koji mu se predIaže za dnevni red.
Zahtjev za sazivanje sjednice dostavlja se predsjedniku Upravnog odbora koji
je dužan sazvati sjednicu u roku od 8 dana od dana primitka. Ako predsjednik
ne sazove sjednicu u određenom roku, odnosno potpredsjednik ili osoba koja
ga zamjenjuje, sjednicu će sazvati predlagatelj.

 

ČIanak 38.
Dnevni red sjednice utvrđuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika Upravnog odbora.
Pravo predlaganja da se određeno pitanje stavi na dnevni red sjednice ima
svaki čIan Upravnog odbora.

 

Članak 39.
Upravni odbor može pravovaljano odIučivati, odnosno donositi odluke ako je
na sjednici prisutna natpoIovična većina.
Upravni odbor donosi odluke, odnosno zakIjučke većinom glasova ukupnog
broja članova Upravnog odbora.

 

ČIanak 40.
O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Upravnog odbora i  zapisničar.
Zapisnici sjednica Upravnog odbora čuvaju se kao dokumenti trajne vrijednosti u pismohrani RKH.


ČIanak 41.
Zajednička sjednica novoizabranog i starog Upravnog odbora radi primopredaje dužnosti mora se održati u roku od 8 dana nakon izbora.
O primopredaji dužnosti vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik novog i starog Upravnog odbora i zapisničar.
Odgovornost čIanova Upravnog odbora za upravljanje poslovima i imovinom RKH prestaje dobivenom razrješnicom od strane Skupštine i izvršenom primopredajom.


PREDSJEDNIK RKH


Čianak 42.
Predsjednika RKH bira Skupština natpoIovičnim brojem glasova čIanova.
Mandat predsjednika traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Predsjednik RKH je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini. Na godišnjoj Skupštini podnosi izvještaj o radu Upravnog odbora RKH.


Članak 43.
Predsjednik RKH predstavlja i zastupa RKH na temelju Statuta i općih akata RKH, saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i Skupštine RKH te potpisuje akte koje donosi Upravni odbor i Skupština RKH.
Predsjednik RKH usklađuje poslovanje, priprema i izvršava odluke Upravnog odbora i brine da rad RKH djeluje u skladu sa Zakonom, Statutom, Pravilnicima i Općim aktima Hrvatskog kinološkog saveza.
Upravni odbor može, u slučaju trajne spriječenosti člana Upravnog odbora da obavlja svoje dužnosti, zamijeniti ga (kooptirati) s novim članom (najviše tri člana Upravnog odbora), a odluka mora biti potvrđena na sljedećoj sjednici Skupštine.

 

ČIanak 44.
Predsjednik RKH je naredbodavac za materijalno i financijsko poslovanje i skrbi o izvršenju odluka vodećih tijela RKH.

 

PODPREDSJEDNIK RKH


ČIanak 45.
Predsjednika Upravnog odbora, odnosno predsjednika RKH u odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik RKH, osoba koju odredi Upravni odbor iz svojih redova na prijedlog predsjednika RKH.

 

TAJNIK RKH


Članak 46.
Tajnika RKH bira Skupština iz redova članova Upravnog odbora na prijedlog Predsjednika RKH.
Mandat tajnika traje 4 godine.
Za svoj rad tajnik je odgovoran predsjedniku, Upravnom odboru RKH i Skupštini RKH.

 

ČIanak 47.
Tajnik RKH dužan je voditi brigu o dokumentaciji kluba, provođenju odluka i zakIjučaka Skupštine i raditi sve administrativne poslove, izmjene Statuta i pravilnika, klupskim manifestacijama, pripremati materijale za sjednice Upravnog odbora i Skupštine te rješavati tekuću poštu.
Tajnik RKH zajedno sa predsjednikom priprema izvještaje o radu RKH.

 

VODITELJ UZGOJA


Članak 48.
Voditelja uzgoja za retrivere predIaže Upravni odbor RKH, a imenuje i razrješava Skupština.
Mandat voditelja uzgoja traje 4 godine.

 

Članak 49.

Voditelj uzgoja za retrivere može postati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je uzgajivač retrivera najmanje 5 godina i da ima registriranu uzgajivačnicu kod HKS-a ili
2. da je kinoIoški sudac za ocjenjivanje oblika retrivera najmanje 5 godina.

 

ČIanak 50.
Voditelj uzgoja za retrivere za svoj rad neposredno odgovara Skupštini RKH, a svake godine na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o svom radu.

 

ČIanak 51.
Voditelj uzgoja RKH prijavljuje legla HKS i koordinira između članova RKH u svezi uzgoja.

 

BLAGAJNIK RKH


ČIanak 52.
Upravni odbor imenuje blagajnika RKH-a.
Mandat blagajnika traje 4 godine.
Blagajnik obavija poslove u svezi materijalno-financijskog poslovanja po
propisima kojima se ureduje vođenje neprofitnih organizacija.

 

NADZORNI ODBOR


ČIanak 53.
Nadzorni odbor vodi brigu o primjeni statuta i drugih općih akata i zaključaka tijela RKH.
Vrši kontrolu nad pravilnim i namjenskim korištenjem sredstava RKH-a u skladu sa programima i planovima rada RKH-a, kao i nad zakonitošću materijalno-financijskog poslovanja.
Nadzorni odbor pokreće stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti zbog povrede čIanske stege.
Nadzorni odbor ima pravo predložiti sazivanje izvanredne Skupštine RKH-a i u sIučaju kada utvrdi da se sredstva RKH-a ne koriste u skladu sa programom rada i zadacima RKH-a, ukoliko Upravni odbor na upozorenje Nadzornog odbora nije poduzeo mjere u skladu sa ovim statutom. 
Nadzorni odbor može predložiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine RKH-a i u drugim sIučajevima predviđenim ovim statutom.

 

ČIanak 54.
Nadzorni odbor dužan je u skladu sa zakonom izvršiti pregled materijalno financijskog poslovanja RKH-a i o tome podnijeti izvještaj upravnom odboru i Skupštini RKH-a. ČIanovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora i njegovim odborima, povjerenstvima i referentima, sudjelovati uraspravljanju upozoravati na nepravilnosti, ali bez prava odIučivanja.

 

ČIanak 55.
Nadzorni odbor ima tri čIana.
ČIanove Nadzornog odbora bira Skupština RKH na svom izbornom zasjedanju iz redova članova Skupštine.
Članovi Upravnog odbora ne mogu biti čIanovi Nadzornog odbora.
ČIanovi Nadzornog odbora biraju se na 4 godine.

 

ČIanak 56.
Nadzorni odbor radi i donosi zakIjučke na sjednicama.
Na prvoj sjednici Nadzorni odbor bira predsjednika iz redova svojih članova.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik, a na zahtjev Upravnog odbora ili na argumentirani zahtjev pojedinog čIana RKH.
Nadzorni odbor može pravovaljano odIučivati ako su na sjednici prisutna sva
tri čIana.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.

 

ČIanak 57.
O sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.
Zapisnik sjednice potpisuje predsjednik i svi nazočni članovi nadzornog odbora.

 

STEGOVNA KOMISIJA


ČIanak 58.
Stegovna komisija RKH je tijelo RKH.
Stegovna komisija broji tri čIana koji iz svog čIanstva biraju predsjednika.

 

ČIanak 59.
Stegovna komisija nadIežna je za utvrđivanje i odIučivanje o stegovnoj odgovornosti čIanova RKH, te za rješavanje sporova i sukoba interesa u udruzi.  

 

ČIanak 60.
Stegovne mjere su: opomena i isključenje.
Stegovna komisija može zasjedati i donositi pravovaljane odluke u punom sastavu od tri člana.
Bira ju Skupština na mandat od 4 godine.

 

Članak 61.
Stegovni postupak pokrenut će se protiv čIana koji se ne pridržava odrednice
ovoga statuta i Pravilnika o uzgoju retrivera, Pravilnika o načinu organiziranja
kinoIoških priredbi, kao i svih ostalih važećih akata RKH.

 

V. IMOVINA KLUBA I ODGOVORNOST


ČIanak 62.
Imovinu Udruge čine:
        -   novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
        - novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
         -   nekretnine i pokretne stvari udruge,
         -   druga imovinska prava.

 

ČIanak 63.
Imovinom RKH raspoIaže Skupština kluba, odnosno Upravni odbor u skladu sa odredbama ovog Statuta i Zakona.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

ČIanak 64.
Radi osiguranja sredstava za rad i izvršenja zadataka, ostvarivanju određenih
prava, korištenje usluga i slično, čIanovi RKH plaćaju članarinu, doprinose i naknadu HKS-u putem RKH.

 

ČIanak 65.
Skupština RKH na prijedlog Upravnog odbora donosi financijski plan za svaku kalendarsku godinu kojim se osiguravaju sredstva za izvršenje zadataka kluba u skladu sa odredbama ovog Statuta i prihvaćenog plana rada.
Po isteku kalendarske godine Skupština donosi završni račun u skladu sa
zakonom.


ČIanak 66.
Upravni odbor je dužan osigurati stručno, uredno i ažurno vođenje materijalno-financijskog poslovanja po propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

VI. ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI


Članak 67.
Posebna odgovornost postoji u pogledu obavijanju dužnosti kao čIana
izabranih tijela upravljanja - Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije i drugih tijela. Ova odgovornost je osobna.

 

VII. JAVNOST RADA


ČIanak 68.
Javnost rada osigurava se:
Pravom svakog građanina da prisustvuje radu Skupštine RKH
Objavljivanje izvještaja o radu RKH i njenih tijela na uobičajen i najpodobniji
način.
Objavljivanjem podataka o radu RKH na web stranici RKH, putem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja

 

VIII. STATUT, OPĆI AKTI TE NJIHOVE IZMJENE I DOPUNE


ČIanak 69.
Statut RKH kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština RKH na prijedlog Upravnog odbora natpoIovičnom većinom prisutnih čIanova na Skupšini.

 

IX. PRESTANAK RADA RKH


ČIanak 70.
Retriver klub Hrvatske prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

U sIučaju da RKH prestane postojati odlukom Skupštine, odluku o prestanku Skupština  može donijeti dvotrećinskom većinom ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina svih čIanova RKH.

 

ČIanak 71.

Likvidatora imenuje Upravni odbor RKH.
Likvidator zastupa RKH u postupku Iikvidacije te se otvaranjem Iikvidacijskog
postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovIaštena za zastupanje RKH
do okončanja postupka Iikvidacije i brisanja RKH iz registra udruga.

 

ČIanak 72.
U sIučaju prestanka postojanja RKH imovina se, nakon namirenja vjerovnika,
troškova Iikvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi
ili zakladi koja ima iste ili sIične statutarne ciljeve, a na osnovu odluke Skupštine sukladno statutu.


X. ZAVRŠNE ODREDBE


ČIanak 73.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o
udrugama, propisi doneseni na osnovu tog Zakona, kao i propisi doneseni na osnovu drugih pozitivnih zakona, propisa i općih akata.

 

ČIanak 74.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Zagreb, 14.05.2015.                            Predsjednik RKH:
                                                               Damir Vučić
 

bottom of page